Quận Minhang, Thượng Hải, Trung Quốc +86-13952608133